Swap vergroten

Op mijn Ubuntu VPS standaard installatie krijg ik vaak out of swap memory fouten bij het werken met composer. Vaak draait er nog een detached screen sessie met Gulp, Vim en Midnight Commander op de achtergrond en het beindigen daarvan helpt niet zelden. Maar optimaal is het niet en het moet beter kunnen. Mijn VPS beschikt over 2Gb RAM terwijl de swapfile (ja geen partitie op dit VPS) slechts 1Gb is.

free 

         total       used     free       shared    buff/cache  available
Mem:    2041060   514472   1155096   121960   371492    1249636
Swap:    1021446   1021446        0

Zelf heb ik mijn swap partities altijd even groot als de hoeveelheid RAM geheugen die ik heb geïnstalleerd en dus ligt het voor de hand de swap grootte te verhogen naar 2Gb. Dat gaat als volgt:

Swap uitzetten met:

sudo swapoff -a

De swapfile vergroten (of in feite opnieuw aanmaken):

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2000

De swapfile formatteren als swap:

sudo mkswap /swapfile

en tenslotte activeren:

sudo swapon /swapfile

En zie het resultaat

free 

        total       used     free       shared    buff/cache available
Mem:    2041060   514472   1155096   121960   371492   1249636
Swap:   2047996        0   2047996   

Composer werkt nu als een zonnetje zelfs met meerdere verloren screen sessies tegelijkertijd op de achtergrond.

Permanent maken

Om deze swap permanent te maken moet die worden toegevoegd aan /etc/fstab:

echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

Verdere optimalisatie

Swappiness verlagen

Vraag de swappiness waarde van het systeem op met:

cat /proc/sys/vm/swappiness

Voor desktops is een swappiness van 60 prima maar voor servers kan deze omlaag worden gebracht naar 10

sudo sysctl vm.swappiness=10

Aanpassen Cache Pressure

Vraag de huidige waarde op met:

cat /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure

Voor servers is een waarde van 50 aanbevolen:

sudo sysctl vm.vfs_cache_pressure=50

Om de waarden permanent te maken:

sudo vim /etc/sysctl.conf

en voeg de volgende regels toe:

vm.swappiness=10
vm.vfs_cache_pressure=50

Reactie toevoegen